بررسی اجمالی مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در تعریف نانومواد کمیسیون اروپا

JRC گزارشی تحت عنوان ” بررسی اجمالی مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در تعریف نانومواد کمیسیون اروپا” منتشر کرده است. این گزارش از پیاده سازی توصیه کمیسیون اروپا (EC) در مورد تعریف نانومواد حمایت می کند. (۲۰۱۱/۶۹۶/EU) این گزارش مفاهیم و اصطلاحات کلیدی را در بر می گیرد و در زمینه های قانونی آنها را مورد بحث قرار می دهد. متناسب با گستره وسیع تعاریف، ملاحظات در این گزارش می توانند در همه زمینه های قانونی مربوطه مورد استفاده قرار گیرند؛ هیچ یک از آن ها مختص یک مقررات خاص نیستند. در این گزارش توصیه هایی برای پیاده سازی هماهنگ و یکپارچه تعریف نانومواد در هر زمینه قانونی خاص در اتحادیه اروپا و سطح ملی ارائه شده است.

منبع : www.safenano.org