برگزاری پنج کارگاه همزمان با دوازدهمین جشنواره فناوری نانو توسط کمیته استاندارد نانو ایران

همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره فناوری نانو، پنج کارگاه آموزشی ترویجی استانداردسازی در فناوری نانو،همراه با ارائه گواهی پایان دوره، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن ۵(ملل)، برگزار شد.

کارگاه استاندارد سازی همگام با توسعه نانو،

مدرس دکتر مریم روضه سرا

– کارگاه ایمنی و بهداشت کار با نانو مواد، در آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی،

مدرسین دکتر سمیه جعفری نژاد، دکتر مریم کاکنج

– کارگاه گواهی دهی محصولات فناوری نانو (نشان نانو)،

مدرس دکتر مصطفی علیخانی

– کارگاه آشنایی با روش های استاندارد شناسایی، اندازه گیری و تعیین مشخصات نانومواد،

مدرس دکتر ابوذر سهرابی جهرمی

– کارگاه فناوری نانو در دامپزشکی – کاربردها و فرایندهای مجوزدهی،

مدرسین دکتر محمد کاظم کوهی، دکتر نسرین محمودان، دکتر اقدس صفری، دکتر رابعه منهاج نیا